Sustainable Advantage erbjuder datadriven analys och insikter framställt i interaktiva visualiseringar och kombinerar det med beslutsförslag. Kraften i datadriven analys har aldrig varit större, men det gäller att strukturera datan för att förstå den. Sustainable Advantage strukturerar stora mängder data, och presenterar den överskådligt och pedagogiskt, så att insikter om bästa vägvalen blir möjliga, både för er organisation och om ni är ett företag, för er och era kunder. Omställningen till en klimatpositiv värld är vår tids största utmaning. Omställningen måste ske nu. Kommuner, regioner, statliga myndigheter, företag och organisationer spelar en avgörande roll. Arbetet behöver bedrivas brett inom alla områden och i samverkan mellan alla aktörer och alla människor. Kraften i digital analys och datadrivet beslutstöd gör ert arbete effektivare och underlättar samverkan.

Sustainable Advantage ger er ett fullfjädrat interaktiv molnbaserat beslutsstöd inom samhällsplanering för att lyckas med de globala hållbarhetsmålen:

  • Det ska inte vara svårt: därför finns all data redan i systemet!
  • Kom igång på nolltid: gå direkt från fördjupad förståelse till att planera åtgärder.
  • Access via inlogg på webben. Inga resurser hos er krävs.


Sustainable Advantage, med lång erfarenhet och kunskap inom både klimat och digitalisering, är med dig hela vägen så att du får ut maximal nytta av planerings- och beslutstödet!

  • Vi håller regelbundet strategiska seminarier för våra kunder.
  • Vi erbjuder utbildningspaket och inspirationsföreläsningar.
  • Vi erbjuder senior rådgivning för strategisk utveckling och samarbete inom klimat och hållbarhet.
  • Vi hjälper ert företag att pedagogiskt beskriva för era kunder hur er produkt påverkar klimatet och miljön, samt ekonomiska fördelarna med er produkt.


Ständigt uppdaterad klimatuppföljning och nuläge för er klimatplan och klimatmål

Här får du full koll på växthusgasutsläppen per kommun och region/län uppställd enligt den internationella standarden för kommuner. Du kan analysera i flera steg och ur flera perspektiv. Färdiga data från 1990 och framåt som alltid uppdateras när nya data kommer. Fungerar både som strategiskt underlag och illustrationer till er klimatplan. Färdigt att använda för Hållbarhetsbokslut och fullmäktiges årsredovisningar.

För kommuner, regioner och länsstyrelser – energi- och klimatstrateger.

Ständigt uppdaterad klimatuppföljning och nuläge för er klimatplan

Du väljer om du vill se utvecklingen och förändringen för alla utsläpp som helhet, på sektorsnivå, undersektorsnivå eller ner på lägsta nivå, ex Personbilar. 

Eller kombinera olika kategorier med varandra.  

Funktionen ”Förändringstakt” gör att du kan utvärdera vilken minskningstakt (eller ökning?) som din kommun har haft av växthusgaser totalt och per år, mellan olika år (som du väljer) och för de utsläppssektorer som du valt. Jämför din årstakt med andra kommuners årstakt och få en ranking.

Växthusgasbudget enligt WWF:s metod för rättvisa klimatmål i linje med Parisavtalet

Har du en koldioxidbudget eller vill ha en? Vi rekommenderar att arbeta med växthusgasbudget, dvs alla växthusgaser, inte bara koldioxid, och med alla utsläppssektorer, inte bara transport- och energisektorn. Sustainable Advantage har en särskild och väl utbyggd modul för att utsläppsbudgetera och sätta klimatmål – enligt WWF:s internationellt erkända metod. Visualisera den på er webbplats med en tavla från Sustainable Advantage.

För kommuner, regioner och länsstyrelser – energi- och klimatstrateger.

Växthusgasbudget – med samma systemgränser som klimatmål och uppföljning förenklar förståelsen

Är dina 2030 klimatmål i linje med Parisavtalet och IPCC:s utsläppsbudgetar? Här har du kommunens växthusgasbudget – färdig att använda! Eller din regions växthusgasbudget. Allt enligt WWF:s internationellt erkända metod med alla växthusgaser (alltså inte bara koldioxid). Metoden är enkel och transparant.

En stor fördel med WWF:s växthusgasbudget är att den följer den internationella standarden för systemgränser på kommunnivå, och inte har egna sådana. På så sätt får din kommun både uppföljning, klimatmål och utsläppsbudget beräknad och redovisad på samma sätt.

Annars är det vanligt att utsläppsbudgetar som erbjuds på marknaden enbart har koldioxid och helt egna definierade systemgränser.

Rapporteringstjänst för CDP-ICLEI, WWF OPCC, Borgmästaravtalet:

Deltar du i WWF Klimatstadstävling One Planet City Challenge (OPCC) eller rapporterar på CDP-ICLEI-plattformen för CDP-feedback och Globala eller Europeiska borgmästaravtalet? Är din kommun engagerad i FN:s Race to Zero? Här får du en skräddarsydd tavla för export till rapporteringsplattformen CDP-ICLEI Track. Passar också för EU Mission 100 Klimatneutrala städer 2030. Allt färdigt – sparar många timmars arbete.

För kommuner

Exportera från tjänsten – Fyll i på CDP-ICLEI Track = Klart!

Kommuner som vill bidra till det internationella klimatarbetet och samtidigt få feedback, benchmarking och uppmärksamhet, rapporterar sitt klimatarbete på den internationella rapporteringsplattformen CDP-ICLEI Track. Men det kan vara knepigt att veta exakt hur olika frågor ska besvaras och hur utsläppsinventeringen (Emissions Inventory) ska göras. I Sustainable Advantage tjänst är allt klart för er kommun – bara att exportera och fylla i på CDP-ICLEI Track.

Enklare energiplanering med relevanta nyckeltal och interaktiva analyser

I Sustainable Advantage har ni det underlag ni behöver för att ta fram en relevant energiplan eller solstrategi och sedan följa utvecklingen mor era mål och nyckeltal kontinuerligt! Grafer både för energiproduktion och energianvändning per kommun. Men även svensk elproduktion: andel förnybart och emissionsfaktorns (kgCO 2e/MWh) utveckling sedan 1990 till idag. Senare kommer vi även att lägga till prognoser på utvecklingen. Illustrera er Energiplan med interaktiv tavla från Sustainable Advantage på er webbplats.

För energibolag, kommuner, regioner och länsstyrelser – energi- och klimatstrateger, översiktlig planering.

Exempel på nyckeltal I tjänsten

Sustainable Advantage låter dig följa de vanligaste och givna nyckeltalen och målen i en Energiplan. Exempelvis:

  • Energieffektivitet i form av Energianvändning per invånare (MWh/inv.)
  • Andel förnybart i energianvändningen (%)
  • Andel elproduktion från solceller av total elanvändning (kommande).

Saknar du ett nyckeltal som du har i er Energiplan – hör av dig, vi kan säkert beräkna och visualisera det.

Ett fullödigt verktyg för hållbar transportplanering – når vi klimatmålet och hur mycket mer eleffekt kommer att behövas?

Här får du insikter om konsekvenserna av den pågående snabba omställningen till elektrifierade bilar och lastbilar. Hur ser utvecklingen ut i din kommun hittills och vad är scenarierna och prognoserna framåt? Och jämfört med grannkommunerna! Hur mycket eleffekt behövs och räcker omställningstakten till att klara klimatmålen? Hur mycket av olika åtgärder krävs för att nå målen?

För energibolag, kommuner, regioner och länsstyrelser – transportplanerare energistrateger, klimatstrateger, översiktlig planering, eleffektsamordning.

Mobilitetsplanera enkelt med interaktiva tavlor där du prövar åtgärder

Ska du ta fram eller följa upp er Mobilitets- och trafikplan då gör du det enkelt med interaktiva analystavlor och nyckeltal. Sustainable Advantage visar både historik, nuläge och framtid på kommun och regionnivå – och du kan pröva olika scenarier och prognoser själv. Data uppdateras kontinuerligt.

I Sustainable Advantage finns funktionalitet – åtgärdsreglage – för att se vad förändringar i trafikarbetet har för betydelse för effektuttag, klimatmål och energiåtgång. Exempelvis om trafikarbetet ökar eller minskar eller om fler börjar cykla. Det finns också funktionalitet för att utvärdera åtgärder för att jämna ut effektuttaget till följd av laddning av batterifordon.

Flexibel visualisering på er egen webbplats med interaktiva tavlor

Bygg eller bygg ut er klimatberättelse på er webbplats (internt och externt) med interaktiva visualiseringar direkt från vårt interaktiva verktyg. Skriv om energi, klimat, ekonomiska KPI:er och transporter utifrån er kontext – och välj sedan grafiska tavlor från Sustainable Advantage som ni bäddar in där de passar bäst på er webbplats för att illustrera er produkt, klimatplan, växthusgasbudget, energiplan eller mobilitetsplan.

För företag och användare som berättar om sina bidrag till samhällsutvecklingen och vad som görs för ett hållbarare samhälle.


Läs mer

Med vår lösning kan ni bygga ut er berättelse, informationen och visualiseringen i den takt och omfång som ni själva avgör och vill. Tavlorna kan vara interaktiva för besökaren om ni vill eller vara fixerade.

Besökare till er klimatwebbplats stannar alltså kvar på er webbplats (eller den webbplats som ni väljer) och blir inte ivägskickade till något annat företags specialgjorda webbplats.

Sustainable Advantages kund Klimatkommunerna har gjort så på sin webbplats

Rapporter & expertstöd inom strategisk samhällsplanering och företagsutveckling: klimat, energi, mobilitet och elektrifiering av transporter

I Sustainable Advantage interaktiva molntjänster skapar du enkelt rapporter och skulle du behöva det så ger vi dig strategisk rådgivning. Sustainable Advantage guidar kring strategier, åtgärder och mål och aktörssamverkan. Prenumererar ni på vår interaktiva molntjänst finns experter alltid till hands att ge er stöd. Sustainable Advantage ger också expertstöd till andra kunder utan prenumeration.

För kommuner, regioner, länsstyrelser, organisationer och företag.

Exempel på uppdrag

Lokala Paris-avtal – stärker och skyndar på klimatarbetet
Västerås & Gävle

Samarbete mellan alla aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå har visat sig vara den kanske viktigaste metoden för att komma långt och nå lägre snabbt. Det är viktigt att få med alla aktörer: företag, ideell sektor, städer, akademi med kommunen och regionen.

Men hur lyckas man få ihop så olika aktörer i konkret samarbete och få till konkret handling? Sustainable Advantages Björn Sigurdson vet hur! Han skapade och drev välkända Uppsala klimatprotokoll 2010-2020 – och delar gärna med sig av erfarenheter och tips.

Vilka klimatmål bör min kommun anta för bästa framdrift?
Helsingborg

Klimatstrategisk rådgivning och inspiration för att utveckla eller uppdatera kommunens klimatmål och program. Klimatarbetet utvecklas snabbt och högre krav ställs på att klimatmålen är välformulerade, väldefinierade och allt skarpare. Vi utreder och inspirerar kring vilka målnivåer er kommun bör ha och hur ni kan arbeta aktivt med målformuleringar för att mobilisera till åtgärder.

Sustainable Advantages arbete med nationella och internationella kommunsamarbeten och organisationer.

WWF 
Teknisk och strategisk support sedan 2021 till städer i Sverige och globalt som deltar i WWF:s vänliga klimatstadstävling OPCC. Dessutom senior rådgivning till programledningen.

Klimatkommunerna 
Inspirations- och kunskapsmaterial fullt med goda exempel från medlemskommuner.

Viable Cities 
Rapporten: ”Jämförande analys av nio kommuners arbete för att bli klimatneutrala 2030”.

Rapporten kan laddas ner här

Energikontor Norr 
Strategisk uppföljning av kommunalt klimatarbete – framtagande av metod och inspirationsföreläsning för kommuner i systematiskt klimatarbete.

Några av våra samarbetspartners och kunder

Vad tycker våra kunder

“Sustainable Advantage digitala verktyg är väldigt användbart för mig som miljöstrateg. Det är tydligt att Sustainable Advantage har jobbat i offentlig sektor och vet vilken statistik vi behöver för det kommunala klimatarbete. Verktyget är direkt användbart. Det som jag återkommande lägger mycket tid på att ta fram finns redan där. Både för uppföljning av det egna Klimat- och energiprogrammet och för extern rapportering till WWF OPCC och Borgmästaravtalet. Extra bra med uppdelningen av utsläpp i scope 1 o 2.”

Elin Sundquist

miljöstrateg, Helsingborgs stad

Sustainable Advantages verktyg är oumbärligt när det gäller att snabbt få en överblick över klimatdata av olika slag. Genom tabeller och grafer illustreras våra utsläpp på ett lättöverskådligt sätt så att fokus kan läggas på att ta fram åtgärder istället för att ta fram siffror. Sustainable Advantages rådgivare är mycket tillmötesgående och öppnar upp för att finna lösningar som passar de behov vi har haft.
Annika Ström

(fd) utredare Uppvidinge kommun